Finansiell Information

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning fastställdes på årsstämman.

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom antagna av EU. Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag och tillägg som anges i den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Det innebär att IFRS tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper” i årsredovisningen.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?