Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut har ledamöterna i valberedningen för Opus Group AB (publ) (Opus) utsetts av RWC Capital, AB Kommandoran, Lothar Geilen och Andra AP-Fonden (AP2). Därutöver är styrelsens ordförande ledamot av valberedningen.

Till följd av att RWC Capital, Kommandoran och Lothar Geilen accepterat Ograi Bidco’s erbjudande har de ledamöter dessa ägare utsett till ledamöter av valberedningen meddelat att de lämnat valberedningen. I enlighet med den av årsstämman antagna instruktionen till valberedningen ska, i händelse av att aktieägare säljer sina aktier, förfrågan om att utse ledamot övergå till den storleksmässigt nästföljande aktieägaren. 

Valberedningens ledamöter:

 • Henrik Fritz (Roschier), representerar OgraiBidCo - Valberedningens ordförande
 • Martin Jonasson, representerar AP2
 • Erik Norman
 • Anders Björkman
 • François Dekker, i egenskap av styrelseordförande i Opus     

Per den 21 februari representerar Ograi BidCo, AP2, Erik Norman och Anders Björkman tillsammans cirka 92 procent av det totala antalet röster i Opus.

Valberedningen har enligt dess instruktion till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman 2020:

 • förslag till val av ordförande vid årsstämman,
 • förslag till val av styrelsens ledamöter,
 • förslag till val av styrelsens ordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till val av revisor,
 • förslag till arvode för revisorn, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Opus hölls onsdagen den 13 maj, 2020, på Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 i Göteborg.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?