Extra Bolagsstämma juli 2020

Extra Bolagsstämma juli 2020

Opus Group AB (publ) extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 16 juli 2020.

Opus värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Opus att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid 19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid den extra bolagsstämman.

 

 

 

Rätt att deltaga vid extra bolagsstämman

För att äga rätt att deltaga genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 juli 2020,
  • dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juli 2020.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 10 juli 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Opus vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman den 16 juli 2020. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt längre ner på denna sida. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Opus tillhanda senast onsdagen den 15 juli 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Computershare AB, ”Stämma Opus”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För mer information

Linus Brandt
CFO & Executive Vice President 

Email: linus.brandt@opus.se
Tel: +46 722 44 09 05

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?