Bolagsstyrning

Opus styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Opus bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Opus följer även andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Valberedning

Valberedningen är aktieägarnas och årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bl.a. tillsättningsfrågor.
Läs mer

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Stämman utser bolagets styrelse och revisor.
Läs mer

Revisor

Revisor utses av årsstämman på förslag av valberedningen.
Läs mer

Styrelse

Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar.
Läs mer

Koncernledning

Koncernledningen ansvarar för koncernens löpande verksamhet.
Läs mer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?