Återköp av 2018/2022 500 MSEK obligation

Efter erbjudandet till aktieägarna i Opus Group AB (publ) (“Opus”), har Ograi BidCo AB (“Ograi”) per den 21 januari 2020 bekräftat att Ograi förvärvat och blivit ägare till 79,4 procent av alla utestående aktier och röster i Opus. Ograis förvärv av aktierna i Opus utgör ett ägarkontrollskifte, en så kallad change of control event, som beskrivs i obligationsvillkoren för 2018/2022 SEK 500 000 000 Seniora Icke Säkerställda Inlösenbara Obligationer (ISIN: SE0010625889), utfärdande av Opus (“Obligationen”).

 

Opus pressmeddelande

Underrättelse om Ägarförändring

 

En obligationsinnehavare som vill begära förtida betalning av sina Obligationer ska signera och skicka en instruktion om sådan begäran inte senare än den 28 mars 2020. En obligationsinnehavare som är kund hos Swedbank efterfrågar instruktionen hos Swedbank via syndicate@swedbank.se (Swedbank agerar settlementagent åt Opus avseende Obligationen). Vänligen notera att om obligationsinnehavaren inte är kund hos Swedbank vänder sig innehavaren direkt till sin förvaltare eller till Opus på repurchase.bonds@opus.se i syfte att erhålla instruktionen om begäran om förtida betalning.